Giáo trình an sinh xã hội\

Sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về an sinh xã hội có sự liên hệ với thực tế các nước trên thế giới và VN với các hình thức, yếu tố có liên quan đến việc đảm bảo thực thi an sinh xã hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Định
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2008
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 362.071 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn