Tham luận của ông Nguyễn Khánh Toàn, đại biểu Thanh Hóa về bản Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa cộng sản của Đảng cộng sản

Khẳng định Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa cộng sản là một cương lĩnh đúng đắn. Chứng minh tính đúng đắn của Cương lĩnh và và sự tin 4ởng đối với Cương lĩnh và Đảng cộng sản Liên Xô

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Khánh Toàn
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 23 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16250
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!