Tham luận của ông Tôn Quang Phiệt, đại biểu Thuận Hóa về phong trào đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, của nhân dân ta trong phong trào chống đế quốc của nhân dân châu Á, châu Phi, châu Mỹ la - tinh

Từ báo cáo về tình hình thế giới và tình hình miền Nam Việt nam của Chính Phủ tác giả đưa ra một số ý kiến về mặt trận chống Mỹ chung. Khẳng định chủ nghĩa đế quốc sẽ bị tiêu diệt, nhân dân các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh và Việt Nam nhất định...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tôn Quang Phiệt
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 23 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16265
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Từ báo cáo về tình hình thế giới và tình hình miền Nam Việt nam của Chính Phủ tác giả đưa ra một số ý kiến về mặt trận chống Mỹ chung. Khẳng định chủ nghĩa đế quốc sẽ bị tiêu diệt, nhân dân các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh và Việt Nam nhất định