Lời chào mừng Quốc hội của đoàn đại biểu cuộc mít tinh của bốn vạn nhân dân Thủ đô và nghị quyết của cuộc mít tinh biểu thị thái độ của nhân dân Thủ đô kiên quyết phản đối âm mưu và hành động can thiệp của đế quốc Mỹ vào miền Nam Việt Nam

Đoàn đại biểu chào mừng Quốc hội và nói lên lòng căm thù sôi sục của nhân dân Hà Nội đối với bọn Mỹ - Diệm

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 26-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16279
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!