Tham luận của bà Lê Thị Xuyến, đại biểu Quảng Nam về vấn đề phụ nữ thực hiện kế hoạch Nhà nước

Những thành tích đạt được và những khó khăn, nhiệm vụ đặt ra về cầy cấy, chăn nuôi, tiết kiệm, phát triển nhóm trẻ trong nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp của quần chúng phụ nữ thực hiện phong trào thi đua yêu nước của toàn dân

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Thị Xuyến
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16330
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!