Lời khai mạc của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh

Đưa ra các vấn đề sẽ nghiên cứu trong kỳ họp và tuyên bố khai mạc kỳ họp

Lưu vào:
Tác giả chính: Trường Chinh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 27 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16605
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!