Tham luận về vấn đề nhân dân ta kiên quyết và bền bỉ đấu tranh thi hành Hiệp nghị Giơ - ne - vơ năm 1954 về Việt Nam

Trình bày vài nét cơ bản và ý nghĩa của hiệp định Giơ-ne-vơ. Nêu cao tinh thần kiên quyết, bền bỉ đấu tranh thi hành Hiệp nghị Giơ-ne-vơ.

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Công Tường
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 27 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16621
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!