Lời kêu gọi ngày 30 tháng 10 năm 1963 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về tình hình miền Nam

Toàn văn lời kêu gọi của Quốc hội về tình hình đấu tranh miền Nam. Khẳng định nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, quyết không một lực lượng tàn bạo nào có thể chia cắt được

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 30-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16631
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!