Tham luận về việc đồng bào miền Nam kiên quyết đánh bại đế quốc Mỹ và bọn tay sai, giải phóng miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất đất nước

Khẳng định lại tinh thần kiên quyết đánh bại đế quốc Mỹ và bọn tay sai của đồng bào miền Nam từ đó tiến tới hòa bình thống nhất đất nước, giành lại độc lập dân tộc

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Huy Liệu
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 29-3
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16696
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!