Phật giáo tích cực ủng hộ công cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của 30 triệu đồng bào ta

Nội dung bản tuyên bố của Phật giáo ngày 02/03/1065 : nhiệt liệt hoan nghênh và hoàn toàn nhất trí với bản tuyên bố của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mỗi phật tử Việt Nam nguyện phát huy truyền thống yêu nước bả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thích Trí Độ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 07-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16880
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!