Phong trào sản xuất và chiến đấu của các dân tộc miền núi sau một năm chống Mỹ, cứu nước

Trình bày những thành tựu trong sản xuất, giáo dục, y tế, chiến đấu... của nhân dân các dân tộc miền núi. Những điểm cần chú ý trong thời gian tới: tiếp tục củng cố phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, tăng cường giáo dục tuyên truyền nâng cao tình đoàn kế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Quảng Ba
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16930
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!