Một năm sản xuất và chiến đấu chống đế quốc Mỹ phá hoại và xâm lược

Trình bày những thành tựu đạt được trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải... Những điều rút ra sau một năm sản xuất và chiến đấu: đường lối và chủ trương của Đảng, Nhà nước là hoàn toàn đúng, càng chiến đấu chống Mỹ càng tỏ rõ nhân dâ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Công Tựu
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16941
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!