Những thắng lợi qua một năm sản xuất và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ xâm lược ở khu tự trị Tây bắc

Trình bày những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông...và chiến đấu của nhân dân khu tự trị Tây Bắc trong kháng chiến chống Mỹ. Đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ: quan tâm giúp các tỉnh trong khu về lương thực, giao thông, nh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cầm Liên
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16946
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!