Phòng chữa bệnh vàng lụi

Trình bày những thiệt hại do bệnh vàng lụi gây ra. Những kinh nghiệm và biện pháp chống bệnh vàng lụi: phát hiện kịp thời, phòng trước khi mộng mạ và khi lúa bén lá hẹ, thay đổi giống tốt, chuẩn bị phân, vôi, tro sẵn...

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh Xuân Bái
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16953
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!