Một năm sản xuất và chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhà máy điện Vinh

Trình bày những khó khăn do chiến tranh và thành tựu trong sản xuất của nhà máy điện Vinh. Quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Đậu Đình Viện
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16965
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!