Quyết tâm chống Mỹ cứu nước của các dân tộc Tây Nguyên

Trình bày về tội ác và thủ đoạn của Mỹ với đồng bào Tây Nguyên. Những thành tựu đạt được trong sản xuất và chiến đấu của Tây Nguyên. Niềm tin vào 4ơng lai thắng lợi, thống nhất đất nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Y Ngông Niê KĐăm
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16993
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!