Ra sức thực hiện động viên nguồn hàng đúng kế hoạch, bảo đảm yêu cầu của chiến tranh để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược

Trình bày những thành tựu và những thiếu sót của nhân dân ta trong động viên nguồn hàng phục vụ chiến đấu. Đề xuất một số kiến nghị cải thiện: đẩy mạnh sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp và công nghiệp địa phương, giáo dục 4 4ởng......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16995
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!