Nghị quyết ngày 22/4/1986 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế hai năm 1966-1967 và kế hoạch Nhà nước năm 1966

Toàn văn nội dung Nghị quyết: thông qua phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế hai năm 1966-1967 và kế hoạch Nhà nước năm 1966, tán thành sự đánh giá của Chính phủ về thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17007
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!