Nghị quyết ngày 9 tháng 6 năm 1971 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa xác nhận 4 cách đại biểu của đại biểu Quốc hội

Trình bày căn cứ pháp luật về bầu cử, đưa ra quyết định về xác nhận 4 cách đại biểu của 420 đại biểu Quốc hội trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 11 tháng 4 năm 1971

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 09-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17215
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!