Lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Toàn văn lời phát biểu của chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lưu vào:
Tác giả chính: Tôn Đức Thắng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 06-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17217
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!