Giới Phật giáo Việt Nam nguyện đoàn kết cùng toàn dân đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

Trình bày những thắng lợi của ba nước Đông Dương trong kháng chiến chống Mỹ; điều kiện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa và quốc phòng của giới Phật giáo, khẳng định quyết tâm của giới Phật giáo Việt Nam đánh thắng Mỹ xâm lược và xây dựng thà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thích Trí Độ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 19-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17266
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!