Tổ chức tốt việc phục vụ đời sống nhân dân, trước hết là đời sống của người lao động

Trình bày những nhược điểm, hạn chế trong phục vụ đời sống nhân dân; những mục tiêu phấn đấu trong năm 1975: tiến hành mạnh mẽ công tác giáo dục và rèn luyện đội ngũ cán bộ, tổ chức tốt công tác tiếp phẩm cho nhà ăn...

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Quốc Thịnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 23-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17502
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!