Vấn đề hoàn chỉnh thủy nông

Trình bày những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và thành tựu đạt được trong chiến dịch thủy lợi của nhân dân Hà Bắc; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: sớm có chế độ cụ thể về tu bổ kênh mương và chế độ quản lý thường xuyên các công trình đã hoàn thà...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Khoản
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17624
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!