Phụ nữ Việt Nam nguyện triệt để thi hành các Nghị quyết của Quốc hội, ra sức phấn đấu trở thành người phụ nữ xã hội chủ nghĩa

Vai trò của phụ nữ Việt Nam trong thời chiến và thời bình. Đưa ra một số hạn chế, trở ngại khả năng đóng góp của phụ nữ. Trình bày đề nghị với Quốc hội và Chính phủ tạo điều kiện để phụ nữ Việt Nam phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong giai đoạn lịch s...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Thị Quế
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17716
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!