Nhân dân các dân tộc sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục thực hiện tốt những đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để cùng toàn dân cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Trình bày các nhiệm vụ cụ thể mà tỉnh Bắc Thái cần hoàn thành phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước : tăng cường đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa; nghiên cứu tổ chức bộ máy hành chính sự nghiệp…...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu Văn Tấn
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17731
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!