Nghị quyết của Quốc hội chung của cả nước xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội

Quyết nghị của Quốc hội về xác nhận 4 cách đại biểu của 492 đại biểu Quốc hội trúng cử trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước ngày 25/04/1976…

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 29-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17808
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!