Thuyết trình của Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội

Trình bày ý kiến của Ủy ban kế hoạch và ngân sách nhà nước với Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa VI về nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch nhà nước 5 năm 1976-1980 và nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch nhà nước năm 1978; về quyết toán ngân sách nhà nước năm 1976...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Trân
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 19-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17900
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!