Vấn đề nhân quyền

Quan điểm đúng đắn về quyền của con người với mong muốn khắc phục các trở ngại về nhận thức, 4 4ởng và tổ chức, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, đưa nhân dân ta ấm no, hạnh phúc và văn minh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Anh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 21-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17977
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!