Con người làm chủ, làm chủ con người

Tình hình đất nước ta thời gian trải qua những biến cố của năm 1978 nhằm cho thấy sức mạnh tổng hòa, tổng hợp sức mạnh của con người Việt Nam, của tinh thần, tâm trí Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Chế Lan Viên
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 21-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17999
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!