Vấn đề nhân quyền

Đề cập đến bốn nội dung cơ bản của quyền con người trên cơ sở kết hợp những nguyên tắc pháp lý quốc tế và pháp luật trong nước : quyền yêu nước, quyền làm công dân một nước độc lập tự do, quyền đập tan mọi ý đồ và hành động xâm lược của bất cứ thế lực phả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Kiêm Lý
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 21-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18002
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!