Vấn đề nhân quyền

Đề cập đến bốn nội dung cơ bản của quyền con người trên cơ sở kết hợp những nguyên tắc pháp lý quốc tế và pháp luật trong nước : quyền yêu nước, quyền làm công dân một nước độc lập tự do, quyền đập tan mọi ý đồ và hành động xâm lược của bất cứ thế lực phả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Kiêm Lý
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 21-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18002
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-18002
recordtype dspace
spelling ir-11742-180022019-10-10T03:07:18Z Vấn đề nhân quyền Trần Kiêm Lý Nhân quyền Kỳ họp 4 Khóa VI Nguyên tắc pháp lý Quyền con người Tham luận Đề cập đến bốn nội dung cơ bản của quyền con người trên cơ sở kết hợp những nguyên tắc pháp lý quốc tế và pháp luật trong nước : quyền yêu nước, quyền làm công dân một nước độc lập tự do, quyền đập tan mọi ý đồ và hành động xâm lược của bất cứ thế lực phả 21-12 đến 29-12-1978 1978 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18002 vie Access limited to members tr. 243-246, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa VI.Kỳ họp thứ 4 (Từ ngày 21.12 đến ngày 29.12.1978)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Nhân quyền
Kỳ họp 4
Khóa VI
Nguyên tắc pháp lý
Quyền con người
Tham luận
spellingShingle Nhân quyền
Kỳ họp 4
Khóa VI
Nguyên tắc pháp lý
Quyền con người
Tham luận
Trần Kiêm Lý
Vấn đề nhân quyền
description Đề cập đến bốn nội dung cơ bản của quyền con người trên cơ sở kết hợp những nguyên tắc pháp lý quốc tế và pháp luật trong nước : quyền yêu nước, quyền làm công dân một nước độc lập tự do, quyền đập tan mọi ý đồ và hành động xâm lược của bất cứ thế lực phả
author Trần Kiêm Lý
author_facet Trần Kiêm Lý
author_sort Trần Kiêm Lý
title Vấn đề nhân quyền
title_short Vấn đề nhân quyền
title_full Vấn đề nhân quyền
title_fullStr Vấn đề nhân quyền
title_full_unstemmed Vấn đề nhân quyền
title_sort vấn đề nhân quyền
publishDate 21-1
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18002
_version_ 1647670418623954944
score 11.259108