Vấn đề thực hiện quy hoạch thủy lợi để chống lũ lụt

Trình bày kết quả thực hiện quy hoạch thủy lợi năm 1978 của tỉnh Hà Nam Ninh : thuận lợi và khó khăn. Đưa ra một số đề nghị với Chính phủ nhằm giúp chó tỉnh phát huy được thế mạnh, giành thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch nhà nước năm 1979 : xúc tiến cho...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai Văn Tiệm
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 21-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18022
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!