Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1979

Quyết nghị của Quốc hội về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1979 : tổng số thu và tổng số chi; giao cho Hội đồng Chính phủ thi hành những biện pháp cần thiết và kịp thời để khai thác nguồn tài chính tiềm tàng của nền kinh tế quốc dân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 29-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18030
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!