Quán triệt tình hình và nhiệm vụ mới, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tăng cường đoàn kết các dân tộc, sẵn sàng chiến đấu và đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, quyết tâm đánh thắng quân Trung Quốc nếu chúng liều lĩnh gây chiến tranh xâm lược trở

Nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt của tỉnh Hà Tuyên là phải đấy mạnh sản xuất lương thực , thực phẩm, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân; chỉ ra kế hoạch của từng tuyến, phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhà nước 1979…

Lưu vào:
Tác giả chính: Vù Mí Kẻ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 27-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18044
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!