Phụ nữ Việt Nam phấn khởi mừng đón Hiến pháp mới

Xuất phát từ hoàn cảnh và nguyện vọng của phụ nữ, đại biểu đề nghị một số ý kiến về đề cập đến đặc điểm và yêu cầu của lao động nữ một cách thích đáng để lực lượng lao động nữ được đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tốt trong quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Được
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 11 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18198
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!