Bản trình bày trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phần chung của Bộ luật hình sự

Tổng hợp các vấn đề: Cơ cấu và nội dung chính của dự thảo Bộ luật hình sự; Về lời nói đầu và về nội dung phần chung của Bộ luật hình sự.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Hữu Thụ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18458
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-18458
recordtype dspace
spelling ir-11742-184582019-10-10T04:02:11Z Bản trình bày trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phần chung của Bộ luật hình sự Nguyễn Hữu Thụ Bộ luật hình sự Kỳ họp 3 Khóa VII Phần chung Tổng hợp các vấn đề: Cơ cấu và nội dung chính của dự thảo Bộ luật hình sự; Về lời nói đầu và về nội dung phần chung của Bộ luật hình sự. 22-6 - 28-6-1982 1982 KY.68 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18458 vie Access limited to members tr. 17-44, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 3 (Từ ngày 22.6 đến ngày 28.6.1982)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Bộ luật hình sự
Kỳ họp 3
Khóa VII
Phần chung
spellingShingle Bộ luật hình sự
Kỳ họp 3
Khóa VII
Phần chung
Nguyễn Hữu Thụ
Bản trình bày trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phần chung của Bộ luật hình sự
description Tổng hợp các vấn đề: Cơ cấu và nội dung chính của dự thảo Bộ luật hình sự; Về lời nói đầu và về nội dung phần chung của Bộ luật hình sự.
author Nguyễn Hữu Thụ
author_facet Nguyễn Hữu Thụ
author_sort Nguyễn Hữu Thụ
title Bản trình bày trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phần chung của Bộ luật hình sự
title_short Bản trình bày trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phần chung của Bộ luật hình sự
title_full Bản trình bày trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phần chung của Bộ luật hình sự
title_fullStr Bản trình bày trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phần chung của Bộ luật hình sự
title_full_unstemmed Bản trình bày trước Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phần chung của Bộ luật hình sự
title_sort bản trình bày trước quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam về phần chung của bộ luật hình sự
publishDate 22-6
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18458
_version_ 1647669537343012864
score 11.259108