Thuyết trình của Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội

Trình bày các vấn đề còn tồn tại: Cần tạo những cơ sở vững chắc hơn cho các chỉ tiêu về thu, chi của ngân sách Nhà nước; Về cơ cấu của ngân sách Nhà nước; Về số bội chi ngân sách.

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào Văn Tập
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18462
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!