Tờ trình Quốc hội về Bản dự thảo Phần chung Bộ luật hình sự được chỉnh lý

Một số ý kiến về bản dự thảo Phần chung Bộ luật hình sự cần được chỉnh lý: Về hình phạt; Về tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên; Về trách nhiệm hình sự của quân dân; Về nguyên tắc 4ơng tự.

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan Hiền
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18509
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!