Báo cáo thẩm tra Phần chung Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Báo cáo gồm 2 phần. Phần 1 là nhận xét chung về bản dự thảo phần chung Bộ luật hình sự. Phần 2 là những vấn đề cụ thể như về việc nên bỏ hay giữ nguyên tắc 4ơng tự, về tuổi của người chưa thành niên phạm tội vắt đầu chịu trách nhiệm hình sự....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Quang Huy
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18510
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!