Một số vấn đề về nhà nước và pháp chế xã hội chủ nghĩa theo đại hội lần thứ V của Đảng cộng sản Việt Nam

Đoàn đại biểu báo cáo về 3 vấn đề chính: Báo cáo về chính trị, ra sức kiện toàn bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa; Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế và xã hội, ra sức tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; Báo cáo về xây dựng Đảng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Công Tường
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 20-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18544
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!