Tờ trình về dự kiến chỉnh lý phần chung bộ luật hình sự

Trình bày về vấn đề chỉnh lý phần chung của bộ luật hình sự qua theo dõi việc thảo luận và phát biểu ý kiến của các đồng chí đại biểu Ủy ban pháp luật

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Huy Thúc
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18581
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-18581
recordtype dspace
spelling ir-11742-185812019-10-10T04:31:18Z Tờ trình về dự kiến chỉnh lý phần chung bộ luật hình sự Nguyễn Huy Thúc Phần chung Bộ luật hình sự Dự kiến chỉnh lý Kỳ họp 5 Khóa VII Tờ trình Trình bày về vấn đề chỉnh lý phần chung của bộ luật hình sự qua theo dõi việc thảo luận và phát biểu ý kiến của các đồng chí đại biểu Ủy ban pháp luật 24-6 đến 30-6-1983 1983 KY.72 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18581 vie Access limited to members tr. 63-64, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa VII.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 24.6 đến ngày 30.6.1983)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Phần chung
Bộ luật hình sự
Dự kiến chỉnh lý
Kỳ họp 5
Khóa VII
Tờ trình
spellingShingle Phần chung
Bộ luật hình sự
Dự kiến chỉnh lý
Kỳ họp 5
Khóa VII
Tờ trình
Nguyễn Huy Thúc
Tờ trình về dự kiến chỉnh lý phần chung bộ luật hình sự
description Trình bày về vấn đề chỉnh lý phần chung của bộ luật hình sự qua theo dõi việc thảo luận và phát biểu ý kiến của các đồng chí đại biểu Ủy ban pháp luật
author Nguyễn Huy Thúc
author_facet Nguyễn Huy Thúc
author_sort Nguyễn Huy Thúc
title Tờ trình về dự kiến chỉnh lý phần chung bộ luật hình sự
title_short Tờ trình về dự kiến chỉnh lý phần chung bộ luật hình sự
title_full Tờ trình về dự kiến chỉnh lý phần chung bộ luật hình sự
title_fullStr Tờ trình về dự kiến chỉnh lý phần chung bộ luật hình sự
title_full_unstemmed Tờ trình về dự kiến chỉnh lý phần chung bộ luật hình sự
title_sort tờ trình về dự kiến chỉnh lý phần chung bộ luật hình sự
publishDate 24-6
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18581
_version_ 1647669917441327104
score 11.259108