Tờ trình về dự kiến chỉnh lý phần chung bộ luật hình sự

Trình bày về vấn đề chỉnh lý phần chung của bộ luật hình sự qua theo dõi việc thảo luận và phát biểu ý kiến của các đồng chí đại biểu Ủy ban pháp luật

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Huy Thúc
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18581
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!