Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1982

Quyết nghị của Quốc hội phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 1982 với tổng số thu, chi và bội thu

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 26-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18665
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!