Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn quyết định của Hội đồng Nhà nước về nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng

Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Quyết định số 703 NQ/HĐNN7 ngày 30 tháng 01 năm 1986 của Hội đồng Nhà nước về việc đồng chí Trần Phương thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; Phê chuẩn Quyết định số 735 QĐ/HĐNN7 ngày 21 tháng 6 năm 1986 của hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Hữu Thọ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18832
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!