Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1987

Quyết nghị của Quốc hội quyết định dự toán ngân sách Nhà nước năm 1987 với tổng số thu và chi; ban hành các chính sách và áp dụng những biện pháp có hiệu quả nhằm sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, khai thác mọi khả năng phát triển sản xuất...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Hữu Thọ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18951
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!