Lời khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII của Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh nêu tầm quan trọng của kỳ họp.Nêu nhiệm vụ của kỳ họp thảo luận về dự thảo Luật đất đai, bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng khác và tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trường Chinh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18961
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!