Lời khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII của Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh nêu tầm quan trọng của kỳ họp.Nêu nhiệm vụ của kỳ họp thảo luận về dự thảo Luật đất đai, bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng khác và tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trường Chinh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18961
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-18961
recordtype dspace
spelling ir-11742-189612019-10-12T00:13:34Z Lời khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII của Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh Trường Chinh Lời khai mạc Kỳ họp 1 Khóa VIII Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh nêu tầm quan trọng của kỳ họp.Nêu nhiệm vụ của kỳ họp thảo luận về dự thảo Luật đất đai, bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng khác và tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII. 17 đến 22-06-1987 1987 KY.124 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18961 vie Access limited to members tr. 25-26, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa VIII.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 17.6 đến ngày 22.6.1987)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Lời khai mạc
Kỳ họp 1
Khóa VIII
spellingShingle Lời khai mạc
Kỳ họp 1
Khóa VIII
Trường Chinh
Lời khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII của Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh
description Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh nêu tầm quan trọng của kỳ họp.Nêu nhiệm vụ của kỳ họp thảo luận về dự thảo Luật đất đai, bàn và quyết định một số vấn đề quan trọng khác và tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII.
author Trường Chinh
author_facet Trường Chinh
author_sort Trường Chinh
title Lời khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII của Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh
title_short Lời khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII của Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh
title_full Lời khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII của Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh
title_fullStr Lời khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII của Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh
title_full_unstemmed Lời khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII của Chủ tịch hội đồng Nhà nước Trường Chinh
title_sort lời khai mạc kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa viii của chủ tịch hội đồng nhà nước trường chinh
publishDate 17 đ
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18961
_version_ 1647670069036056576
score 11.259108