Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Báo cáo với Quốc hội kết quả tốt đẹp của cuộc đi thăm hữu nghị chính thức Liên Xô từ ngày 17 đến 22 tháng 5 của đoàn đại biểu cấp cao của Đảng ta.Quốc hội đặt ra nhiệm vụ đổi mới công tác. Nêu ra một số vấn đề đáng quan tâm là nâng cao vai trò của Quốc hộ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Linh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18962
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!