Danh sách Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội khóa VIII

Chỉ ra các đồng chí chủ nhiệm là Nguyễn Đức Tâm, đại biểu Thái Bình. Liệt kê danh sách các Ủy viên như Đào Thị Biểu, đại biểu Cửu Long. Trần Đình Đạm, đại biểu Quảng Nam-Đà Nẵng.Trần Văn Đăng, đại biểu Vĩnh Phúc...

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18964
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!