Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa VIII

Quyết nghị xác nhận 4 cách đại biểu của 495 đại biểu trong tổng số 496 đại biểu Quốc hội khóa VIII. Tuyên bố việc bầu cử của ông Hàn Trường Vũ tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc thành phố Hồ Chí Minh là không có giá trị. Xác nhận 4 cách đại biểu của ông Hà Tăng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 17 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/18966
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Quyết nghị xác nhận 4 cách đại biểu của 495 đại biểu trong tổng số 496 đại biểu Quốc hội khóa VIII. Tuyên bố việc bầu cử của ông Hàn Trường Vũ tại đơn vị bầu cử số 6 thuộc thành phố Hồ Chí Minh là không có giá trị. Xác nhận 4 cách đại biểu của ông Hà Tăng